Posted on

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.bantawaicenter.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

Continue reading นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

Posted on

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
• ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
• ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ
• ร้านค้า จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 087 725 2552 หรืออีเมล์ wm@bantawaicenter.com หรือสามารถทำรายการได้ที่เมนู ยกเลิกคำสั่งซื้อ

Continue reading นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

Posted on

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.bantawaicenter.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.bantawaicenter.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ ไลน์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

Continue reading นโยบายความเป็นส่วนตัว